Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Privacy statement

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In een privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden. Het privacy statement zelf moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. In het statement moet o.a. opgenomen zijn: doel voor de verwerking, eventuele verwerkers, rechten van betrokkene, mogelijkheid indienen klacht etc..

  1. Naam bedrijf: INsightOUT Supervisie Coaching en Hulpverlening

Els Günther is werkzaam als supervisor/coach/hulpverlener. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Els Günther over uw persoonsgegevens die via de website, lidmaatschap, diensten beschikbaar zijn gekomen.

  1. Deze persoonsgegevens betreffen:
  1. Doel verwerkingen

Els Günther verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van (vak)inhoudelijk informatie, de facturen of anderszins. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt ervoor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

  1. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem in dat geval contact op met Els Günther (telefonisch, email, online).

  1. Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email, online) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  1. Digitale verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 5 worden opgeslagen op een beveiligd Macbook van INsightOUT. Het Macbook bevindt zich in een beveiligd pand volgens de norm P.K.V.W. (Politie Keurmerk Veilig Wonen). Het Macbook is beveiligd met een wachtwoord.

  1. Beveiliging van papieren en persoonsgegevens

Privacygevoelige papieren versies worden in een kluis bewaard met een codeslot in een af te sluiten ruimte in het pand van INsightOUT, welke voldoet aan de norm P.K.V.W. (Politie Keurmerk Veilig Wonen). Na afloop van het overeengekomen traject ontvangt u de papieren versie van de reflectieverslagen en werkinbrengen.

  1. Datalek

In geval van een datalek worden er binnen 24 uur herstelmaatregelen getroffen.

Er wordt binnen 72 uur aangifte gedaan van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken.

Ieder datalek wordt geregistreerd en geregistreerd. In overleg met de AP wordt beoordeeld of het datalek wordt gemeld aan betrokkenen.

“Don’t stop at the first obstacle; have endurance to keep on going and you will succeed.” – Robert A. Schuller